Kilimanjaro – een reis naar het dak van Afrika

Laat me je meenemen op mijn Kilimanjaro klimavontuur! Kilimanjaro, bekend als het dak van Afrika, is een van de meest herkenbare pieken ter wereld. Het is de hoogste berg op het Afrikaanse continent, de hoogste vrijstaande berg ter wereld en een van de zeven toppen.

The roof of Africa

Een klim naar 5.895 meter

Het was nooit een droom voor mij om de berg te beklimmen, maar omdat mijn vriend van bergbeklimmen houdt en Kilimanjaro geen technische klim is, besloot ik om het eens te proberen. Kilimanjaro kan door bijna iedereen worden beklommen. Laat je echter niet misleiden door te denken dat het een wandeling in het park zal zijn. Je moet fysiek en mentaal voorbereid zijn, en je hebt zeker wilskracht nodig. Voor mij is de klim naar 5.895 meter (19.341 voet) het meest uitdagende wat ik ooit heb gedaan. Maar ik kan het zeker aanbevelen!

De ingang van het Kilimanjaro National Park

Dramatische uitzichten vanaf Kilimanjaro

Voorbereiding

Het plannen van een reis naar Kilimanjaro kost maanden voorbereiding. In conditie zijn voor deze wandeling is erg belangrijk. Ik begon vier maanden voor de klim met training. Ik deed indoor fietstrainingen, hardlopen en wandelde zo veel als ik kon op mijn klimschoenen en nam mijn rugzak bepakt mee. Ik moest ook een lijst met items kopen, zoals: Tanzaniaans Visa, rugzak (groot en klein), basislagen van merinowol, zonnebril, handschoenen, jas, broeken, wandelstokken, slaapzak, wandelschoenen, wandelsokken, zonnecreme. Ik deed ook mijn onderzoek naar hoogteziekte, om te weten wat de symptomen zijn en wat te doen. 

Welke route

Er zijn verschillende klimroutes naar de top; Marangu, Machame, Lemosho, Shira, Rongai, Umbwe en Northern Circuit. Om de beste route te vinden, moet rekening worden gehouden met de hoogte-acclimatisatie, landschappen, voetverkeer en moeilijkheidsgraad. We kozen voor de Shira-route, een van de langere en minder toeristische klimroutes van Kilimanjaro. De duur van de Shira-route is 8 dagen, dus er is voldoende tijd om te acclimatiseren.

Dit zijn Giant Groundsels bomen, en kun je alleen vinden op Kilimanjaro

Our tent view during a snowy day

Op de berg

Het is belangrijk om langzaam te gaan, ik liep langzamer dan normaal, zodat mijn lichaam kon acclimatiseren. Op hoogte is de lucht dunner en is er minder zuurstof. Alles op Kilimanjaro gebeurt dan ook in slow motion. Het is geen race om de berg te beklimmen.

Blijf drinken en eten! Ik moest mezelf herinneren dat ik minstens drie liter water per dag moest drinken om hoogteziekte te voorkomen. Het is heel gemakkelijk om uit te drogen zonder het te merken. Ik verloor ook mijn eetlust op hoogte, en op hoogte verbrand je veel calorieën. Dus moest ik mezelf herinneren dat ik veel koolhydraten moest eten, zelfs als ik dat niet wilde. Om van mijn klim te genieten, hield ik mijn dagrugzak licht. Elk extra gewicht heeft extra energie en zuurstof nodig om te dragen. Dus nam ik alleen wat ik echt nodig had, zoals mijn camelbag met water, snacks, camera en batterijen. Ik maakte ook een afspeellijst op mijn iPod met motiverende muziek.

Kun je onze kamp in de verte zien?

Boven de wolken wandelen. In de verte zie je berg Meru.

Ik en mijn vriend, genieten van de uitzichten!

De nacht naar de top

De nacht om naar de top te gaan was moeilijk. Ik had last van hoest en wist niet zeker of ik de top kon halen. We verlieten Barafu Camp (4600m) om 00.00 uur. Ik liep langzaam maar gestaag door de nacht. Op deze hoogte met 50% minder zuurstof kon ik alleen heel, heel langzaam lopen. Elke stap naar boven op die hoogte liet me naar lucht happen.

We bereikten de top om 7:00 uur. Staande op het dak van Afrika, 5.895 meter (19.341 ft)! Een geweldig moment dat ik nooit zal vergeten.

Het was ijskoud, -20 graden zonder wind. We namen enkele foto’s bij het bord en gingen toen terug. Ik was moe en wilde slapen maar moest blijven bewegen. Dalen is moeilijk, het is moeilijk voor je knieën en je moet gefocust blijven. Na drie uur waren we terug in Barafu Camp waar we 2 uur konden slapen voordat we naar ons laatste kamp op 3000 meter gingen. Nog 4 uur lopen! Na een nachtrust zijn we naar Moshi gelopen, 915 meter, waar we ons Summit Certificate hebben ontvangen!

Kilimanjaro beklimmen was niet gemakkelijk voor mij, maar het waren de meest memorabele, inspirerende en uitdagende 8 dagen van mijn leven!

Uhuru peak!

Met dank aan onze gids haalde ik de top!

Arctic uitzichten

 

English

Let me take you with me on my Kilimanjaro climb adventure! Kilimanjaro, known as the roof of Africa, is one of the world’s most recognizable peaks. It is the tallest mountain on the African continent, the highest free-standing mountain in the world and one of the Seven Summits.

The roof of Africa

The roof of Africa

It was never a dream for me to climb the mountain, but since my boyfriend is into mountaineering and Kilimanjaro is not a technical climb I decided to give it a try.

Kilimanjaro can be climbed by almost anybody. However do not be fooled into thinking that it will be a walk in the park. You need to be physically and mentally prepared to climb the mountain, and you certainly need willpower. For me the climb to 5,895 metres (19,341 ft) is the most challenging thing I have ever done. But I couldn’t recommend it more!

Entering Kilimanjaro National Park

Dramatic views on Kilimanjaro

Preparation

Planning a trip to Kilimanjaro will takes months of preparation. Being fit for this hike is very important. I started four months before the climb with training. I did indoor cycling workouts, running and walked as I much as I could with wearing my climbing walking boots and the day pack.

I also had to buy a list of items such as: Tanzanian Visa, backpack (big and small), merino wool base layers, mountain climbing sunglasses, gloves, jacket, hats, trousers, walking poles, sleeping bag, walking boots, walking socks, suncream.  I also did my research about altitude sickness, to know what the symptoms are and what to do.

Which route

There are several climbing routes to the summit – Marangu, Machame, Lemosho, Shira, Rongai, Umbwe and Northern Circuit. To find the best route consideration should be taken for the altitude acclimatization, scenery’s, foot traffic and difficulty. We chose the Shira route, which is one of the longer and less touristic Kilimanjaro climb routes. The duration of the Shira route is 8 days, so there is enough time to acclimatize.

Enjoying breathtaking views! The name of these trees are Giant Groundsels, and can be only found on Mount Kilimanjaro

Our tent view during a snowy day

On the mountain

It is important to go slow, I walked slower than I normally would so that my body could acclimatize. At altitude the air is thinner and there is less oxygen. Everything on Kilimanjaro happens in slow motion. It is not a race to climb the mountain.

Keep drinking and eating! I had to remember myself to drink at least three liters water a day to prevent altitude sickness. It is very easy to dehydrate without noticing. I also lost my appetite at altitude, and on altitude you burn a lot calories. So I had to remember myself to eat high carbohydrate foods, even if I didn’t wanted to.

To enjoy my climb I kept my day pack light. Every extra weight needs extra energy and oxygen to carry. So I only took what I really needed, such as my camelbag with water, snacks, camera and batteries. I also made a playlist on my Ipod full of motivating music.

Can you spot our camp in the distance?

Walking above clouds, in the distance you see mount Meru

Me and my boyfriend, enjoying the views

Summit night

Summit night was hard. I suffer from cough and wasn’t sure if I could make it to the summit. We left Barafu Camp (4600m) at 00.00 am. I walked slowly but steadily on through the night. At this altitude with 50% less oxygen I only could walk very very slow. Every step upwards at that altitude left me gasping for air.

We reached the summit at 7:00 am. Standing on the roof of Africa, 5,895 metres (19,341 ft)! An amazing moment I will never forget.

It was freezing cold, -20 degrees without wind. We took some pictures by the sign and then we headed back. I was tired and wanted to sleep but had to keep moving. Descending is hard, it is hard for you knees and you must stay focused. After three hours we were back at Barafu Camp where we could sleep for 2 hours before we headed down to our final camp at 3000 meters. Another 4 hours walking!

After a night sleep we walked to Moshi, 915 meters, were we received our Summit Certificate!

Climbing Kilimanjaro wasn’t easy for me, but it were the most memorable, inspiring and challenging 8 days of my life!

Uhuru peak!

With thanks to our guide, I could make it to the summit!

Arctic views

You Might Also Like...